Mobirise Site Generator

Wij doen wat wij afspreken


Algemene voorwaarden OFC Group BV

Begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden, welke vorige voorwaarden vervangt, wordt verstaan onder:

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van

werkzaamheden.

Opdrachtnemer: OFC Group BV hierna te noemen OFC.

Virtuele services: De diensten onder de handelsnaam Topichosting hebben separate algemene voorwaarden.

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan OFC tenzij

hiervan schriftelijk in onderlinge overeenkomst tussen partijen is afgeweken. De gewijzigde voorwaarden worden geacht

te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of

kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

1.2. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Opdracht

2.1. Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door OFC. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende

bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid

van de artikelen 7:404 BW, 7:407 BW en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

2.2. De opdrachtgever vrijwaart OFC en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben

geleden door of verband houdende met door OFC ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede

tegen de kosten van OFC in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

2.3 De aanvaarde opdracht betreft een inspanningsverplichting.

3. Honorarium en verschotten

3.1. De kosten van uitvoering van de opdracht door OFC omvatten het eigenlijke honorarium, de zogenaamde verschotten

waaronder ook reiskosten en bemiddeling exclusief btw.

3.2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het

honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief. Er wordt

geen credit aggregatie toegepast op doorlopende contracten of projecten. Meer uren worden doorbelast.

3.3. Het uurtarief wordt bepaald uitgaande van het door OFC periodiek vast te stellen basisuurtarief, welk tarief wordt

vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk

uitvoert, het belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid.

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is OFC bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, gelet op het

hiervoor vermelde artikel 3.3, het hiervoor genoemde basisuurtarief te wijzigen wanneer de opdracht meer omvattend

wordt dan oorspronkelijk is afgesproken.

3.5. De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door OFC ten behoeve van

de opdrachtgever zijn betaald. Verschotten welke voortvloeien uit een specifieke opdracht ten kantore OFC worden

forfaitair berekend op 10% van het honorarium.

4. Betaling

4.1. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt

wekelijks gedeclareerd zulks ter keuze van OFC.

4.2. Betaling van declaraties van OFC dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 15 dagen na

factuurdatum tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze

termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als

bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door OFC in verband met de invordering gemaakte kosten.

4.3. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan OFC, nadat die opdrachtgever

daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever

opschorten of zulks ter beoordeling van OFC, zonodig ontbinden. OFC is niet aansprakelijk voor enige schade welke kan

ontstaan als gevolg van deze maatregel.

4.4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de

gezamenlijke cliënten zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens opdrachtnemer aansprakelijk voor de betaling van het

factuurbedrag, rente en (incasso)kosten. Indien opdrachtnemer werkzaamheden verricht voor cliënten, behorende tot een

concern of samenwerkingsverband, zijn alle tot dat concern of samenwerkingsverband behorende cliënten hoofdelijk

jegens OFC aansprakelijk voor de betaling van elkaars factuurbedragen, rente en (incasso)kosten.

4.5. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

5. Depotstorting

OFC kan, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een depotstorting

verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een depotstorting wordt bij het einde

van de opdracht door OFC verrekend conform artikel 3.2.

6. Aansprakelijkheid

6.1. OFC zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van

opdrachtnemer in de gegeven omstandigheden kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat cliënt haar

onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is OFC voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien

cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van OFC die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is OFC

voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van die specifieke opdracht, met een maximum van 50% van de

gehele som, tenzij er aan de zijde van OFC sprake is van opzet of grove schuld.

6.2. OFC is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde

gang van zaken in de onderneming van cliënt, die op enigerlei wijze verband houdt met, dan wel is veroorzaak door een

fout, in de uitvoering van de werkzaamheden door OFC.

6.3. OFC heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van cliënt ongedaan te maken of te

beperken, waarbij cliënt zich verplicht haar alle mogelijke medewerking dient te verlenen.

6.4. OFC is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per

post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens cliënt, opdrachtnemer of derden.

6.5. Cliënt is onbetwist geheel zelf geheel aansprakelijk voor een goede back-up van al haar feitelijke (digitale) data.

6.6. Medewerkers van OFC zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens opdrachtnemer aansprakelijkheid van

opdrachtnemer voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.

6.7. OFC is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. De keuze van de door OFC in te schakelen

derden zal, waar mogelijk en in redelijkheid aangewezen, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met

inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. OFC is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens

opzet of grove schuld van OFC.

7. Archivering

Behoudens voor zover uit de wet of specifieke voorschriften van de beroepsgroep anders voortvloeit, zullen de in bezit

zijnde of geproduceerde stukken (digitaal) behorende de opdracht worden bewaard en op verzoek van opdrachtgever

worden overhandigd.

8. Klacht - klachtbehandeling

Een reclame of klacht met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient

schriftelijk binnen veertien dagen na de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover cliënt

reclameert, dan wel binnen veertien dagen na de ontdekking van het gebrek, mits cliënt aantoont dat hij het gebrek

redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt, op sanctie van verval van

rechtsvordering. Een reclame of klacht als bedoeld in lid 1 schort de betalingsverplichting van cliënt niet op.

Klachten worden in eerste instantie tussen cliënt en OFC geregeld mits deze algemene voorwaarden hierin niet voorziet.

Eventueel zal een OFC Klachtencommissie worden geformeerd van 3 onafhankelijke en onpartijdige leden waaronder een

lid van de directie van OFC en twee leden voorgedragen door OFC. De uiteindelijke regeling is bindend.

9. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

9.1. Op de rechtsverhouding tussen OFC en haar opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.

9.2. De Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen OFC en een opdrachtgever kennis te nemen.

9.3. OFC is statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 32080872. Deze

algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK Gooi- en Eemland en zijn tevens geplaatst op websites van OFC.